31/12/2011 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2011 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2011 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2011 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/06/2011 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2011 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
31/03/2011 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
31/03/2011 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις