Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
31/12/2017 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
30/09/2017 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Εννεάμηνο 2017
30/09/2017 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
30/06/2017 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Εξάμηνο 2017
30/06/2017 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
31/03/2017 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Τρίμηνο 2017
31/03/2017 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων