31/12/2013 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2013 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2013 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2013 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/06/2013 – Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2013 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
31/03/2013 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
31/03/2013 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες