31/12/2023 Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2023 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση/iXBRL inline viewer
31/12/2023 Ευρωπαϊκός Ενιαίος Ηλεκτρονικός Μορφότυπος (ESEF)
31/12/2023 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank
30/09/2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank
30/09/2023 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/09/2023 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
30/06/2023 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2023 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
30/06/2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank
31/03/2023 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
31/03/2023 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
31/03/2023 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank