31/12/2021 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
Ευρωπαϊκός Ενιαίος Ηλεκτρονικός Μορφότυπος (ESEF)
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
30/09/2021 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/09/2021 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – 9μηνο 2021
30/09/2021 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/06/2021 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2021 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – 9μηνο 2021
30/06/2021 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
31/03/2021 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α τρίμηνο 2021
31/03/2021 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
31/03/2021 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων