31/12/2019 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Conference Call Αποτελεσμάτων Έτους 2019
31/12/2019 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2019 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2019 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/09/2019 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Εννεάμηνο 2019
30/06/2019 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2019 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Εξάμηνο 2019
30/06/2019 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
31/03/2019 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
31/03/2019 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Τρίμηνο 2019
31/03/2019 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις