Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
31/12/2016 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
30/09/2016 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Εννεάμηνο 2016
30/09/2016 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
30/06/2016 – Εξαμηναία Οικονομική Έκθεση
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Εξάμηνο 2016
30/06/2016 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
31/03/2016 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Τρίμηνο 2016
31/03/2016 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων