31/12/2022 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2022 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση/iXBRL inline viewer
31/12/2022 – Ευρωπαϊκός Ενιαίαιος Ηλεκτρονικός Μορφότυπος
31/12/2022 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2022 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/09/2022 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
30/09/2022 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank
30/06/2022 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
30/06/2022 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank
30/06/2022 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
31/03/2022 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
31/03/2022 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Attica Bank
31/03/2022 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις