31/12/2018 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2018 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2018 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2018 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Εννεάμηνο 2018
30/09/2018 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/06/2018 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/06/2018 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Εξάμηνο 2018
30/06/2018 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
31/03/2018 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
31/03/2018 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α’ Τρίμηνο 2018
31/03/2018 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις