31/12/2012 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2012 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2012 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/09/2012 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/06/2012 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2012 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2012 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
31/03/2012 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις