31/12/2014 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2014 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2014 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2014 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/06/2014 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2014 – Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2014 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
31/03/2014 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες