Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016
31/12/2015 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2015 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2015 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
30/09/2015 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/06/2015 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
30/06/2015 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
31/03/2015 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
31/03/2015 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις