Η Attica Bank

#AllazoumeMazi

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και δραστηριοποιείται κυρίως στο χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από την μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει μία θυγατρική και μία συγγενή εταιρεία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η  Τράπεζα διαθέτει 48 καταστήματα εκ των οποίων 46 καταστήματα λιανικής τραπεζικής και 2 επιχειρηματικά κέντρα.

Δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο 2012 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, καθώς και σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Attica Bank προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €240 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη.

Τον Δεκέμβριο του 2022 κατόπιν της εισαγωγής νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του DTC και σε συνέχεια ανακοινώσεων τον Φεβρουάριο του 2023, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας διαμορφώθηκε ως κάτωθι:

Μέτοχοι

Ποσοστό

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

69,51%

Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων

20,11%

e-ΕΦΚΑ

8,39%

Λοιποί Μέτοχοι (<5%)

1,98%

 

Η μετοχή της Attica Bank συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Δείκτης όλων των μετοχών (ΔΟΜ) και Δείκτης ESG.

Το έργο της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας έχει ανατεθεί στο διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s. Η πλέον πρόσφατη αξιολόγηση της Attica Bank πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2022 (Moody’s Credit Opinion).

  

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Ομήρου 23, 10672 Αθήνα